Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známeho aj ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Identifikácia správcu údajov: Vaše osobné údaje spracováva:

Meno správcu údajov:
Maroš SIEBENSTICH Autodoprava
Adresa: Mlynská 360/83
920 03 Hlohovec
Slovenská republika
E-mail: info@siebenstich.sk
Telefónne číslo: +421 905 282 262

Účel spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú spracovávané na účely poskytnutia odpovede alebo kontaktovania vás v súvislosti s vašou otázkou, požiadavkou alebo komentárom, ktorý ste predložili prostredníctvom kontaktného formulára alebo žiadosti o cenovú ponuku na našej webovej stránke.

Právny základ spracúvania:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas s týmto spracúvaním na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané ani poskytnuté tretej strane okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné na splnenie vášho požiadavku alebo povinnosťou našej spoločnosti v súlade so zákonom.

Uchovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú uchované iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo po dobu, ktorú vyžaduje príslušné právne predpisy.

Vaše práva:

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo:

  • požiadať o prístup k vašim osobným údajom;
  • opraviť alebo aktualizovať vaše osobné údaje;
  • vymazať vaše osobné údaje;
  • obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov;
  • namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  • získať prenositeľnosť údajov;
  • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených údajov:

Meno správcu údajov:
Maroš SIEBENSTICH Autodoprava
Adresa: Mlynská 360/83
920 03 Hlohovec
Slovenská republika
E-mail: info@siebenstich.sk
Telefónne číslo: +421 905 282 262